نقشه ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
201باجگیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
202باشتینزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
203باغاتزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
204باغینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۰.۵
205بافتزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۲۹.۵
206بجنوردزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
207بردسیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹.۵ تا °۳۰
208بروجردزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
209بروجنزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
210بزار(ده سرد)زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۸.۵ تا °۲۹
211بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
212بستان‌آبادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
213بسطامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
214بشرویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
215بصيران 7853- چینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
216بصیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
217بلده 6362- لیتولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
218بلوردزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
219بمزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
220بندانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۱ تا °۳۱.۵