نقشه ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۷۸۶ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلقابل سفارشطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
201باشتینزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
202باغاتزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000-قابل سفارش از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
203باغینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۰.۵
204بافتزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۲۹.۵
205بجنوردزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
206بردسیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹.۵ تا °۳۰
207بروجردزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000-قابل سفارش از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
208بروجنزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000-قابل سفارش از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
209بزار(ده سرد)زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۸.۵ تا °۲۹
210بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
211بستان‌آبادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000-قابل سفارش از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
212بسطامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000-قابل سفارش از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
213بشرویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
214بصيران 7853- چینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000-قابل سفارش از ° تا ° از ° تا °
215بصیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
216بلده 6362- لیتولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000-قابل سفارش از ° تا ° از ° تا °
217بلوردزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
218بمزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
219بندانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000-قابل سفارش از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۱ تا °۳۱.۵
220بندینىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000-قابل سفارش از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۵.۵ تا °۲۶