نقشه ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۷۹۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
221بندینىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۵.۵ تا °۲۶
222بهادران 6952- گسلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورغیررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
223بیاضهزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
224بیرجندزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
225بیرک ۱زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
226بیله‌سوار - گرمىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
227پاریززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
228پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
229پى بشکزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۵.۵ تا °۲۶
230تبریززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
231تخت‌سلیمانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
232تربت‌جامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵ تا °۳۵.۵
233تربت‌حیدریهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
234تسوجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
235تفرشزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
236تکابزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
237تهرانزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
238تویسرکانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
239جامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۵.۵ تا °۳۶
240جبال‌بارززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹