نقشه ها

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
241جلفازمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۸ تا °۳۸.۵
242جندقزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
243جیانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰.۵ تا °۳۱
244جیرندهزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
245چالوسزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
246چاه بهارزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵ تا °۲۵.۵
247چاهک(غوری)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
248چناران(برق میج)زمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
249چهارفرسخزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۱.۵ تا °۳۲
250چهارگنبدزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
251چهل‌کورهزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
252چوپانانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
253چین - آرادان(کهن آباد) 6560سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
254چین - بندان 8152سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
255چین_ (دشت وار )ارزوئیه 7246سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
256چین_ دورجینگ8146سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
257چین_ دورکان7644سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
258چین_ دولاشی6959سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
259چین_ دولت آباد7346سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
260چین__عشق آباد 7458سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °