نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۷۹۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21 بردسکنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
22 بزمانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
23 بزنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸ تا °۲۸.۵
24 بزنگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
25 بلدهزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۶ تا °۳۶.۵
26 بندر انزلىزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
27 بهابادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
28 بهادرانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱ تا °۳۱.۵
29 بهشهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶.۵ تا °۳۷
30 بیجارزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
31 بیرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۵ تا °۲۵.۵
32 بیرک ۲زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
33 پاگدارزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
34 پاوه وغرب پاوهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
35 پرنگزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
36 پل‌سفیدزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
37 پیرسهراب (گزی)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵.۵ تا °۲۶
38 تاکستانزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵
39 تیژتیژزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
40 جاجرمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷