نقشه ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۷۹۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
41 جاسک - گتانزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۵.۵ تا °۲۶
42 جغتاىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
43 جنوب‌سه‌چنگىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
44 جهرمزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۸ تا °۲۸.۵
45 جواهردهزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
46 جویم (زرین دشت)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
47 چاپان(ایرانخواه)زمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
48 چادرملوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲ تا °۳۲.۵
49 چادگانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۲.۵ تا °۳۳
50 چاه داشىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۱ تا °۳۱.۵
51 چاه‌سنگىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۸ تا °۲۸.۵
52 چاه‌نوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۲.۵ تا °۳۳
53 چهچههزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
54 حلوانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
55 خاورکوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۴.۵ تا °۳۵
56 خرانقزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲ تا °۳۲.۵
57 خنجزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
58 خندابزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
59 خواجه(خوجا)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
60 دارابزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸.۵ تا °۲۹