نقشه ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۷۹۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
101 شیروانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
102 شیرینوزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
103 طاهرآبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
104 طرق - صحزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳ تا °۳۳.۵
105 طرقبهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
106 عباس آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
107 عقدازمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۲ تا °۳۲.۵
108 على‌آبادزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶.۵ تا °۳۷
109 غرب ‌شکسته آبشالهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۲.۵ تا °۳۳
110 فاروجزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
111 فریدون‌شهرزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
112 فریمانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۵.۵ تا °۳۶
113 فسازمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۸.۵ تا °۲۹
114 فهرجزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱.۵ تا °۳۲
115 فیروزآبادزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
116 قائم‌شهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
117 قاسم‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
118 قره‌آغاجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
119 قهقهه - نفتهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۷ تا °۳۷.۵
120 قوچانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷ تا °۳۷.۵