نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۷۸۶ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلقابل سفارشطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121 قیروکارزینزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000-قابل سفارش از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
122 کاشمرزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
123 کاکلىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
124 کامیارانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000-قابل سفارش از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
125 کجانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000-قابل سفارش از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
126 کردگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۱.۵ تا °۳۲
127 کرندزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000-قابل سفارش از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
128 کریتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000-قابل سفارش از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۳.۵
129 کشکوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000-قابل سفارش از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
130 کفه‌طاقستانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000-قابل سفارش از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
131 کهن‌آباد(آرادان)زمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000-قابل سفارش از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
132 کوشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000-قابل سفارش از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
133 کوهپایهزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000-قابل سفارش از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
134 کوه‌دنازمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000-قابل سفارش از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
135 کوه‌‌دهقزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000-قابل سفارش از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۳ تا °۳۳.۵
136 کوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000-قابل سفارش از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
137 کوه‌نخجیرزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000-قابل سفارش از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
138 کوهینزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000-قابل سفارش از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
139 گرتىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000-قابل سفارش از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۵ تا °۲۵.۵
140 گرماب(زرین رود)زمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000-قابل سفارش از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶