نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121 قیروکارزینزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
122 کاشمرزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
123 کاکلىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
124 کامیارانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
125 کجانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
126 کردگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۱.۵ تا °۳۲
127 کرندزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
128 کریتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۳.۵
129 کشکوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
130 کفه‌طاقستانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
131 کهن‌آباد(آرادان)زمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
132 کوشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
133 کوهپایهزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
134 کوه‌دنازمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
135 کوه‌‌دهقزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۳ تا °۳۳.۵
136 کوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
137 کوه‌نخجیرزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
138 کوهینزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
139 گرتىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۵ تا °۲۵.۵
140 گرماب(زرین رود)زمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶