نقشه ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۷۹۱ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
161 نودهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
162 نورزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
163 نوشهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۶.۵ تا °۳۷
164 نیرزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
165 همدانزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴.۵ تا °۳۵
166 هودیانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
167 ورامینزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۵ تا °۳۵.۵
168 ورچهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
169 ورزنهزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
170 یاسوجزمین شناسیغیررقومیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۰.۵ تا °۳۱
171 یزدزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
172آبادهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
173آتشفشانهای کواترنریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
174آذرشهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
175آرانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
176آریز(آبریز)زمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
177آلوتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
178آهنگرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
179آوجزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
180آورتين 7643- چینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °