نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21سبزوارانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۸ تا °۲۹
22راورزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۲
23رفسنجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۱
24قائنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۳ تا °۳۴
25پیشینزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۶ تا °۲۷
26نیک شهرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۶ تا °۲۷
27نیریززمین شناسیغیررقومیفارس1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۲۹ تا °۳۰
28نایبندانزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۲ تا °۳۳
29آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
30نائینزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۲ تا °۳۳
31 مغانزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۹
32 مینابزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۷ تا °۲۸
33 ماکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۴۰
34مهابادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۵ تا °۳۶
35 لکرکوهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۱ تا °۳۲
36 کوه گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۴ تا °۳۵
37 خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۳ تا °۳۴
38خوىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۹
39خرم آبادزمین شناسیغیررقومیلرستان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۳ تا °۳۴
40کرمانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۰ تا °۳۱