نقشه ها

نمایش ۴۴۱ تا ۴۴۵ مورد از کل ۴۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
441ارومیهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۶ تا °۳۷
442 تبریز-پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸
443سروزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۸
444خوىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۹
445 ماکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۴۰