نقشه ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
161شیرگشت-چاه سربزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۵
162طاهرویىزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۶ تا °۲۷
163طبسزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۴
164فردوسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۴ تا °۳۵
165فنوجزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۲۶ تا °۲۷
166قائنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۳ تا °۳۴
167کائولینیتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
168کاشانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۳ تا °۳۴
169کاشمرزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۵ تا °۳۶
170کبودر آهنگزمین شناسیغیررقومیهمدان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۵ تا °۳۶
171کرمانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۰ تا °۳۱
172کور خودزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۷ تا °۳۸
173گرگانزمین شناسیغیررقومیگلستان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۶ تا °۳۷
174گسل - آبادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
175گسل - زاهدانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
176گسل - زنجانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
177گسل - ساریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
178گسل - ساوهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
179گسل - سراوان و کوهکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
180گسل - سرخسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °