نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلقابل سفارشطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1زاهدانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۹ تا °۳۰
2زابلزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۱ تا °۳۲
3یزدزمین شناسیغیررقومییزد1:250000-قابل سفارش از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۱ تا °۳۲
4ارومیهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000-قابل سفارش از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۶ تا °۳۷
5ترودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000-قابل سفارش از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۵ تا °۳۶
6تربت جامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۵ تا °۳۶
7تربت حیدریهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000-قابل سفارش از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۵ تا °۳۶
8تایبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۴ تا °۳۵
9تکابزمین شناسیغیررقومیزنجان1:250000-قابل سفارش از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۵ تا °۳۶
10طاهرویىزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۶ تا °۲۷
11 تبریز-پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:250000-قابل سفارش از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸
12طبسزمین شناسیغیررقومییزد1:250000-قابل سفارش از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۴
13سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000-قابل سفارش از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۳۰
14شاهرختزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۳ تا °۳۴
15شهر کردزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:250000-قابل سفارش از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۲ تا °۳۳
16 سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۵ تا °۳۶
17ساوهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:250000-قابل سفارش از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۵ تا °۳۶
18 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۷
19سراوانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000-قابل سفارش از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۷ تا °۲۸
20سبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۶ تا °۳۷