نقشه ها

نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلقابل سفارشطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
421آلــونیتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000-قابل سفارش از ° تا ° از ° تا °
422آستارا(اردبیل)زمین شناسیغیررقومیاردبیل1:250000-قابل سفارش از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۸ تا °۳۹
423آرانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000-قابل سفارش از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۴ تا °۳۵
424آبدوغىزمین شناسیغیررقومییزد1:250000-قابل سفارش از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۲ تا °۳۳
425آبادهزمین شناسیغیررقومییزد1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۲
426آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000-قابل سفارش از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
427Hematiteسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000-قابل سفارش از ° تا ° از ° تا °
428Chloriteسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000-قابل سفارش از ° تا ° از ° تا °
429 مینابزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۷ تا °۲۸
430 مغانزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:250000-قابل سفارش از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۹
431 ماکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000-قابل سفارش از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۴۰
432 لکرکوهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۱ تا °۳۲
433 گزیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۲ تا °۳۳
434 کوه گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۴ تا °۳۵
435 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:250000-قابل سفارش از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
436 سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۵ تا °۳۶
437 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۷
438 خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000-قابل سفارش از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۳ تا °۳۴
439 چاه غیبزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۸ تا °۲۹
440 تبریز-پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:250000-قابل سفارش از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸