نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1 انارکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۳ تا °۳۴
2 بروجنزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۱ تا °۳۲
3 تبریز-پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸
4 چاه غیبزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۸ تا °۲۹
5 خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۳ تا °۳۴
6 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۷
7 سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۵ تا °۳۶
8 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
9 کوه گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۴ تا °۳۵
10 گزیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۲ تا °۳۳
11 لکرکوهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۱ تا °۳۲
12 ماکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۴۰
13 مغانزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۹
14 مینابزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۷ تا °۲۸
15آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
16آبادهزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۲
17آباده- چینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
18آباده- گسلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
19آباده- لیتولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
20آباده- محل فسیلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °