نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلقابل سفارشطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1 انارکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۳ تا °۳۴
2 بروجنزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000-قابل سفارش از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۱ تا °۳۲
3 تبریز-پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:250000-قابل سفارش از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸
4 چاه غیبزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۸ تا °۲۹
5 خورزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000-قابل سفارش از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۳ تا °۳۴
6 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۷
7 سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۵ تا °۳۶
8 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:250000-قابل سفارش از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
9 کوه گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۴ تا °۳۵
10 گزیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000-قابل سفارش از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۲ تا °۳۳
11 لکرکوهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۱ تا °۳۲
12 ماکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000-قابل سفارش از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۴۰
13 مغانزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:250000-قابل سفارش از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۹
14 مینابزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000-قابل سفارش از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۷ تا °۲۸
15Chloriteسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000-قابل سفارش از ° تا ° از ° تا °
16Hematiteسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000-قابل سفارش از ° تا ° از ° تا °
17آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000-قابل سفارش از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
18آبادهزمین شناسیغیررقومییزد1:250000-قابل سفارش از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۲
19آبدوغىزمین شناسیغیررقومییزد1:250000-قابل سفارش از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۲ تا °۳۳
20آرانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000-قابل سفارش از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۴ تا °۳۵