نقشه ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
141چین-یزدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
142حاجى آبادزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۲۸ تا °۲۹
143خارتورانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۵ تا °۳۶
144خرم آبادزمین شناسیغیررقومیلرستان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۳ تا °۳۴
145خوىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۹
146دریاچه هامونزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۰ تا °۳۱
147راورزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۲
148رفسنجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۱
149زابلزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۱ تا °۳۲
150زاهدانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۹ تا °۳۰
151ژاروسیتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
152ساوهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:250000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۵ تا °۳۶
153سبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۶ تا °۳۷
154سبزوارانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۸ تا °۲۹
155سراوانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۷ تا °۲۸
156سروزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۸
157سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۳۰
158سیلیسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:250000- از ° تا ° از ° تا °
159شاهرختزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۳ تا °۳۴
160شهر کردزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:250000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۲ تا °۳۳