نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181فیض‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
182کدکنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
183نیشابورزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
184 اخلمد(رادکان)زمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
185 قوچانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷ تا °۳۷.۵
186 نوخندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
187گابریک (یکدار)زمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
188آورتینزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
189دورکانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۷ تا °۲۷.۵
190حنازمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
191جبال‌بارززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
192بمزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
193 جنوب‌سه‌چنگىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
194سه‌چنگىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
195سارقنجزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
196آیسکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
197فردوسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
198 بجستانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
199 کاشمرزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
200 شامکانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶