نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181 خاورکوه‌گوگردزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۴.۵ تا °۳۵
182 آق‌دربندزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
183عشینزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
184باجگیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
185 بهشهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶.۵ تا °۳۷
186بیرک ۱زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
187 فریمانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۵.۵ تا °۳۶
188 گرماب(زرین رود)زمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
189قجور - یاسوکندزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
190سلطانیه -خدابندهزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
191رامیان - خوش ییلاقزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
192 کوه‌‌دهقزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۳ تا °۳۳.۵
193 مرى(اسبکشان)زمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
194 مرزبانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
195 پل‌سفیدزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
196گنابادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۴ تا °۳۵
197 لنگرودزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
198زرندزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰.۵ تا °۳۱
199آبادهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
200آبادهزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۲