نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181 ورامینزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۵ تا °۳۵.۵
182 ورچهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
183 ورزنهزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
184 یاسوجزمین شناسیغیررقومیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۰.۵ تا °۳۱
185 یزدزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
186آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
187آبادهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
188آبادهزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۲
189آبدوغىزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۲ تا °۳۳
190آذرشهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
191آرانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۴ تا °۳۵
192آرانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
193آریز(آبریز)زمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
194آستارا(اردبیل)زمین شناسیغیررقومیاردبیل1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۸ تا °۳۹
195آلوتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
196آملزمین شناسیغیررقومیمازندران1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۶ تا °۳۷
197آهنگرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
198آوجزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
199آورتینزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
200آیسکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴