نقشه ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
201سلطان آبادسبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
202مشکانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
203 فاروجزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
204باجگیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
205 جاسک - گتانزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۵.۵ تا °۲۶
206درپهنزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۶.۵ تا °۲۷
207قلعه‌منوجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷ تا °۲۷.۵
208کهنوجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷.۵ تا °۲۸
209 محمدآباد کهنوجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸ تا °۲۸.۵
210سبزوارانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸.۵ تا °۲۹
211خانه‌خاتونزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹ تا °۲۹.۵
212گوکزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹.۵ تا °۳۰
213 زنوغانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۲.۵ تا °۳۳
214دیهوکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳ تا °۳۳.۵
215 رباط‌ خوشابزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳.۵ تا °۳۴
216 طاهرآبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
217 قاسم‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
218 بردسکنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
219ششتمدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
220سبزوارزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵