نقشه ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
201ابهرزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
202اردبیلزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
203اردستانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
204اردکانزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۰ تا °۳۱
205اردلزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۱.۵ تا °۳۲
206ارسنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
207ارومیهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۶ تا °۳۷
208اسپکهزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
209اسفندقهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
210اسفوردىزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱.۵ تا °۳۲
211اسکوزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
212اشتهاردزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
213اشنویهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
214اصلاندوززمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
215اقلیدزمین شناسیغیررقومیفارس1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۱
216الله آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۲۹ تا °۳۰
217الیگودرززمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳ تا °۳۳.۵
218انارزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۰ تا °۳۱
219انارزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
220انارکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۳ تا °۳۳.۵