نقشه ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
221صفى‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
222 شیروانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
223 کاکلىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
224مینابزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷ تا °۲۷.۵
225نودززمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
226 پاگدارزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
227اسفندقهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
228ساردوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
229راینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
230کرمانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
231حرجندزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
232لکرکوهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
233دربندزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
234نایبند - نایبندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
235شکست ‌آبشالهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
236بشرویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
237عشق آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
238 درونهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
239دارینزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
240باشتینزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵