نقشه ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
221اهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۸
222اهرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
223ایرانشهرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۷ تا °۲۸
224ایزدخواستزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
225ایلامزمین شناسیغیررقومیایلام1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
226باجگیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
227باخترانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
228باشتینزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
229باغاتزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
230باغینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۰.۵
231بافتزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۲۹.۵
232بجنوردزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۷ تا °۳۸
233بجنوردزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
234بردسیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹.۵ تا °۳۰
235بروجردزمین شناسیغیررقومیلرستان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
236بروجنزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
237بزار(ده سرد)زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۸.۵ تا °۲۹
238بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
239بستان‌آبادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
240بسطامزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵