نقشه ها

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
241 جغتاىزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
242بجنوردزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
243 راززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
244دولت آباد اسفندقهزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳۰ تا °۵۶ از °۲۸ تا °۲۸.۵
245بزار(ده سرد)زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۸.۵ تا °۲۹
246بافتزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۲۹.۵
247بردسیرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۹.۵ تا °۳۰
248باغینزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۰.۵
249زرندزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰.۵ تا °۳۱
250راورزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۱.۵
251 غرب ‌شکسته آبشالهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۲.۵ تا °۳۳
252 کریتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۳.۵
253طبسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
254شیرگشتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۴.۵
255 مرى(اسبکشان)زمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
256 احمدآبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
257 داورزنزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
258فرومدزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
259سنخواستزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
260دشت‌ور(ارزوئیه)زمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵