نقشه ها

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
261خبرزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
262بلوردزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
263چهارگنبدزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
264رفسنجان1زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
265داورانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
266 بهابادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
267 شمال‌بهابادزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
268رباط‌خانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
269 حلوانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
270 ابریشم‌رودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
271 عباس آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
272 جاجرمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
273رباط قره‌بیلزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
274حاجی آباد(سعادت‌آبادهرمزگان)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵.۵ تا °۵۶ از °۲۸ تا °۲۸.۵
275باغاتزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۸.۵ تا °۲۹
276سیرجانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
277پاریززمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
278رفسنجان2زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰ تا °۳۰.۵
279 کشکوئیهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
280بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵