نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21تایبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۴ تا °۳۵
22تربت جامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۵ تا °۳۶
23فنوجزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۲۶ تا °۲۷
24جازموریانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۲۷ تا °۲۸
25جهان آبادزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۲۸ تا °۲۹
26الله آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۲۹ تا °۳۰
27آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
28چاه وک-ده سلمزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۱ تا °۳۲
29بیرجندزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۲ تا °۳۳
30قائنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۳ تا °۳۴
31گنابادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۴ تا °۳۵
32تربت حیدریهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۵ تا °۳۶
33طاهرویىزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۶ تا °۲۷
34 مینابزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۷ تا °۲۸
35سبزوارانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۸ تا °۲۹
36بمزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۹ تا °۳۰
37کرمانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۰ تا °۳۱
38 لکرکوهزمین شناسیغیررقومیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۱ تا °۳۲
39نایبندانزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۲ تا °۳۳
40بشرویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۳ تا °۳۴