نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21 چهچههزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
22قطروئیهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۹ تا °۲۹.۵
23 بزنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸ تا °۲۸.۵
24 شهرکردزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۲ تا °۳۲.۵
25بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
26خیارج(دانسفهان)زمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۵.۵ تا °۳۶
27 پرنگزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
28 ابریشم‌رودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
29 ورچهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
30 جاجرمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
31 موسویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۳ تا °۳۳.۵
32 جواهردهزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
33حاجی آباد(سعادت‌آبادهرمزگان)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵.۵ تا °۵۶ از °۲۸ تا °۲۸.۵
34 کردگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۱.۵ تا °۳۲
35نکیسانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸ تا °۲۸.۵
36 درگززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
37 زاویهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۵ تا °۳۵.۵
38 رستاقزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
39 سرخس - خانگیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
40رباط پشت‌بادامزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۳ تا °۳۳.۵