نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21 بجستانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
22 بردسکنزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
23 بروجنزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۱ تا °۳۲
24 بزمانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
25 بزنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸ تا °۲۸.۵
26 بزنگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
27 بلدهزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۶ تا °۳۶.۵
28 بندر انزلىزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
29 بهابادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
30 بهادرانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱ تا °۳۱.۵
31 بهشهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶.۵ تا °۳۷
32 بیجارزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
33 بیرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۵ تا °۲۵.۵
34 بیرک ۲زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
35 پاگدارزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
36 پاوه وغرب پاوهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
37 پرنگزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
38 پل‌سفیدزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
39 پیرسهراب (گزی)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵.۵ تا °۲۶
40 تاکستانزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵