نقشه ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
81 رزنزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
82 رستاقزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
83 رضىزمین شناسیغیررقومیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
84 رهگامزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۳.۵ تا °۲۴
85 رونیززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹ تا °۲۹.۵
86 رى‌آبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
87 زاویهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۵ تا °۳۵.۵
88 زرینزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲.۵ تا °۳۳
89 زنجانزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
90 زنوغانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۲.۵ تا °۳۳
91 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۷
92 سارىزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
93 سربیشهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲.۵ تا °۳۳
94 سرخس - خانگیرانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
95 سردشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
96 سروستانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
97 سمنانزمین شناسیغیررقومیسمنان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۵ تا °۳۶
98 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
99 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
100 سیلوانهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۷.۵