نقشه ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
101باخترانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
102دیهوکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳ تا °۳۳.۵
103 کامیارانزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
104 تیژتیژزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
105 باینجوبزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
106 زنوغانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۲.۵ تا °۳۳
107علی حاجیزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳۰ تا °۴۵.۰۰ از °۳۹.۳۰ تا °۴۰.۰۰
108 قره‌آغاجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
109گوکزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹.۵ تا °۳۰
110 خواجه(خوجا)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
111نقشه پهنه های مستعد گرد و غبار در ایرانزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
112ایلامزمین شناسیغیررقومیایلام1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
113 کرندزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
114 پاوه وغرب پاوهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
115 مریوانزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
116سقززمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
117 میاندوآبزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
118 پیرسهراب (گزی)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵.۵ تا °۲۶
119پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
120سرو- گنگچینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷.۵ تا °۳۸