نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121فردوسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
122فردوسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۴ تا °۳۵
123فرخىزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳.۵ تا °۳۴
124فراشبندزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
125علی حاجیزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳۰ تا °۴۵.۰۰ از °۳۹.۳۰ تا °۴۰.۰۰
126على‌حاجىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹.۵ تا °۴۰
127عشینزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
128عشق آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
129عروسانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
130عجب‌شیرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
131طبسزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
132طبسزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۴
133طاهرویىزمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۶ تا °۲۷
134طارمزمین شناسیغیررقومیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
135صفى‌آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
136شیرگشت-چاه سربزمین شناسیغیررقومییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۵
137شیرگشتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۴.۵
138شیراززمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
139شوراب - دارنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
140شهرضازمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۲ تا °۳۲.۵