نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121 دوستانزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
122على‌حاجىزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹.۵ تا °۴۰
123 بجستانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
124 ایرانشهرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۷ تا °۲۷.۵
125نقشه پتانسیل کارست شدگی کشورزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
126سرو- گنگچینزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷.۵ تا °۳۸
127 سیلوانهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۷.۵
128پلدشتزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
129سفیدابهزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۰.۵ تا °۳۱
130نقشه لرزه زمین ساخت ایرانزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
131عجب‌شیرزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
132نقشه پهنه های فرونشست دشت های ایرانزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
133نقشه خطر سیلاب کشورزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
134 نوخندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
135 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
136مهابادزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
137نقشه پهنه بندی زمین لغزش های کشورزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
138میانهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۷
139نقدهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
140لطف آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى1:100000- از °۵۹.۰۰ تا °۵۹.۳۰ از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰