نقشه ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
141 بهابادزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
142 دیواندرهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
143 غرب ‌شکسته آبشالهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۲.۵ تا °۳۳
144نایبند - نایبندانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
145 کوهینزمین شناسیغیررقومیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
146 سنندجزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
147حاجى‌آباد زاهدان(دومک)زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
148شکست ‌آبشالهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
149قمزمین شناسیغیررقومیقم1:100000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۵
150 درونهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
151 راززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
152بزار(ده سرد)زمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۲۸.۵ تا °۲۹
153کوه سیاستراگىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
154دشت‌ور(ارزوئیه)زمین شناسیغیررقومیهرمزگان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
155داورانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
156 گرمانجزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
157 شازندزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
158 خندابزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
159ابهرزمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
160 کریتزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۳.۵