نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1 بیرک ۲زمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
2 شهرکردزمین شناسیغیررقومیچهارمحال1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۲ تا °۳۲.۵
3 بزنجانزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸ تا °۲۸.۵
4قطروئیهزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۹ تا °۲۹.۵
5 چهچههزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
6 بیرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۵ تا °۲۵.۵
7 رباط‌کریمزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
8تربت‌حیدریهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
9دهجزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۰.۵ تا °۳۱
10 میمهزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
11 نودهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
12 زرینزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲.۵ تا °۳۳
13 ورامینزمین شناسیغیررقومیتهران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۵ تا °۳۵.۵
14لارزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
15 دهاقانزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱.۵ تا °۳۲
16شهرضازمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۲ تا °۳۲.۵
17 على‌آبادزمین شناسیغیررقومیگلستان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶.۵ تا °۳۷
18 چاه‌سنگىزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۸ تا °۲۸.۵
19 نوشهرزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۶.۵ تا °۳۷
20 دولاشىزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴.۵ تا °۳۵