نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1 فیروزآبادزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
2 دوستانزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
3 شیرینوزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
4على‌حاجىزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹.۵ تا °۴۰
5 نوخندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
6سرو- گنگچینزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷.۵ تا °۳۸
7 اخلمد(رادکان)زمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
8 سیلوانهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۷.۵
9 کوه‌گوگردزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
10پلدشتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
11سرخشادزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
12 ارومیهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
13 نائینزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
14 گرمانجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
15نقدهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
16 کفه‌طاقستانزمین شناسییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
17 موسویهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۳ تا °۳۳.۵
18 ابرکوهزمین شناسییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
19 کردگانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۱.۵ تا °۳۲
20عجب‌شیرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷