نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۰ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181 نوخندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
182گابریک (یکدار)زمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
183آورتینزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
184دورکانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۷ تا °۲۷.۵
185حنازمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
186جبال‌بارززمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
187بمزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
188 جنوب‌سه‌چنگىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
189سه‌چنگىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
190سارقنجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
191آیسکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
192فردوسزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
193 بجستانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
194 کاشمرزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
195 شامکانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
196سلطان آبادسبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
197مشکانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
198 فاروجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
199باجگیرانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
200 جاسک - گتانزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۵.۵ تا °۲۶