نقشه ها

نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
361کاشمرزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۵ تا °۳۶
362کوارزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
363کلستانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
364کرمانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
365کرمانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۰ تا °۳۱
366کرمانشاهزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
367خبرزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
368خوافزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
369خلخالزمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
370خانه‌خاتونزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹ تا °۲۹.۵
371 خرانقزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲ تا °۳۲.۵
372خاشزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
373خضرآبادزمین شناسییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۱.۵ تا °۳۲
374خورزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
375خرم آبادزمین شناسیلرستان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۳ تا °۳۴
376خوىزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸.۵ تا °۳۹
377خوىزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۹
378خونیکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
379 خورزمین شناسیاصفهان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۳ تا °۳۴
380خوسفزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۲.۵ تا °۳۳