نقشه ها

نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
361ساردوئیهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
362سارقنجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
363ساغندزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
364ساوهزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
365ساوهزمین شناسیمرکزى1:250000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۵ تا °۳۶
366سبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
367سبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۶ تا °۳۷
368سبزوارانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۸ تا °۲۹
369سبزوارانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸.۵ تا °۲۹
370سرابزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
371سراسکند( هشترود)زمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
372سراوانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۷ تا °۲۸
373سرچاهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۳ تا °۳۳.۵
374سر‌چاه‌شورزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۲ تا °۳۲.۵
375سرخشادزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
376سروزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۸
377سرو- گنگچینزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷.۵ تا °۳۸
378سروبالازمین شناسییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
379سعادت شهرزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
380سفیدابهزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۰.۵ تا °۳۱