نقشه ها

نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
381سفیدسنگزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
382سقززمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
383سلطان آبادسبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
384سلطانیه -خدابندهزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
385سلفچگانزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
386سلماسزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۸.۵
387سمنانزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
388سمیرمزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱ تا °۳۱.۵
389سنخواستزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
390سنقرزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
391سه‌چنگىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
392سهل‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲ تا °۳۲.۵
393سوریانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۰.۵
394سى‌سختزمین شناسیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
395سیرجانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
396سیرجانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۳۰
397سیه چشمه-1:100000- از °۴۴.۰۰ تا °۴۴.۳۰ از °۳۹.۰۰ تا °۳۹.۳۰
398سیه‌رودزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
399شاهرختزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۳ تا °۳۴
400شاهین‌دژزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷