نقشه ها

نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
401ششتمدزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
402شکرانزمین شناسیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶ تا °۳۶.۵
403شکست ‌آبشالهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
404شمال بندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۱.۵ تا °۳۲
405شهر کردزمین شناسیچهارمحال1:250000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۲ تا °۳۳
406شهربابکزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
407شهرضازمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۲ تا °۳۲.۵
408شوراب - دارنجانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
409شیراززمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
410شیرگشتزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۴.۵
411شیرگشت-چاه سربزمین شناسییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۴ تا °۳۵
412صفى‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
413طارمزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
414طاهرویىزمین شناسیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۶ تا °۲۷
415طبسزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
416طبسزمین شناسییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۴
417عجب‌شیرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
418عروسانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
419عشق آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
420عشینزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵