نقشه ها

نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
421نایبندانزمین شناسییزد1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۲ تا °۳۳
422نهبندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
423نیریززمین شناسیفارس1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۲۹ تا °۳۰
424نیشابورزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
425نیک شهرزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۶ تا °۲۷
426 نوبرانزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۵ تا °۳۵.۵
427 نورزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
428نوک‌آبادزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۸.۵ تا °۲۹
429 اردیبزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳ تا °۳۳.۵
430اشنویهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
431اسکوزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
432پاریززمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹.۵ تا °۳۰
433پى بشکزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۵.۵ تا °۲۶
434پیشینزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۶ تا °۲۷
435قلعه‌منوجانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷ تا °۲۷.۵
436قره‌ضیاءالدینزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
437قائنزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
438قائنزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۳ تا °۳۴
439قزوینزمین شناسیقزوین1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
440قمزمین شناسیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴.۵ تا °۳۵