نقشه ها

نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
441قلعه‌سردار - سردارزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
442قلعه‌منوجانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷ تا °۲۷.۵
443قمزمین شناسیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴.۵ تا °۳۵
444قمزمین شناسیقم1:100000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۵
445کارواندارزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۷.۵ تا °۲۸
446کاشانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
447کاشانزمین شناسیاصفهان1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۳ تا °۳۴
448کاشمرزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۵ تا °۳۶
449کامرودزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
450کبودانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
451کبودر آهنگزمین شناسیهمدان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۵ تا °۳۶
452کبودر‌آهنگزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
453کدکنزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
454کر‌سفیدزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۹.۵ تا °۳۰
455کرمانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
456کرمانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۰ تا °۳۱
457کرمانشاهزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
458کلات‌نادرىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
459کلاته رشمزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
460کلستانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰