نقشه ها

نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۵۴۰ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
461 مرزبانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
462سلطانیه -خدابندهزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
463طارمزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
464خلخالزمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
465 آستارازمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۸ تا °۳۸.۵
466نهاوندزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
467تویسرکانزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
468 کوهینزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
469 گرماب(زرین رود)زمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
470حلبزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
471 زنجانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
472هشت‌چینزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
473گیوىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
474اردبیلزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
475 رضىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
476بیله‌سوار - گرمىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
477هرسینزمین شناسیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
478سنقرزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
479قروهزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
480 بیجارزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶