نقشه ها

نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
461 رونیززمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹ تا °۲۹.۵
462رومزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
463رودبارزمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
464سعادت شهرزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
465سبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
466سبزوارانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸.۵ تا °۲۹
467سبزوارانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۸ تا °۲۹
468سبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۶ تا °۳۷
469صفى‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
470ساغندزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
471سهل‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲ تا °۳۲.۵
472سلفچگانزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
473سلماسزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۸.۵
474سر‌چاه‌شورزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۲ تا °۳۲.۵
475سرابزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
476سراوانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۷ تا °۲۸
477 سربیشهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲.۵ تا °۳۳
478قلعه‌سردار - سردارزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
479 سردشتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
480ساردوئیهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵