نقشه ها

نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
461کلیبرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
462کهریزنوزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
463کهک- نوفل لوشاتوزمین شناسیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۴.۵
464کهنوجزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷.۵ تا °۲۸
465کهورکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۹ تا °۲۹.۵
466کهیر(هومان)زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
467کوارزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
468کور خودزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۷ تا °۳۸
469کورین یا حسن آباد(توکل آباد)زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
470کوه سیاستراگىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
471کوه گیران‌ریگزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
472کوه لطیفزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
473کوه‌دمزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
474کوه‌دوپشتىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۰ تا °۳۰.۵
475کوه‌کلاله - چنگزمین شناسیکهکیلوییه1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۱ تا °۳۱.۵
476کوه‌یخابزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
477کیاسرزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۶.۵
478گابریک (یکدار)زمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
479گرگانزمین شناسیگلستان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
480گرگانزمین شناسیگلستان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۶ تا °۳۷