نقشه ها

نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
481 رضىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
482بیله‌سوار - گرمىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
483هرسینزمین شناسیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
484سنقرزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
485قروهزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
486 بیجارزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
487قجور - یاسوکندزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
488ماه‌نشانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
489میانهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
490سرابزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
491مشکین‌شهرزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۸.۵
492لاهرودزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸.۵ تا °۳۹
493زیوهزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۹ تا °۳۹.۵
494کرمانشاهزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
495میانراهان(کرکسار)زمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
496 سنندجزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
497 دیواندرهزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
498تکابزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
499تخت‌سلیمانزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
500سراسکند( هشترود)زمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵