نقشه ها

نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۵۴۰ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
481قجور - یاسوکندزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵
482ماه‌نشانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
483میانهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
484سرابزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
485مشکین‌شهرزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۸.۵
486لاهرودزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸.۵ تا °۳۹
487زیوهزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۹ تا °۳۹.۵
488کرمانشاهزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
489میانراهان(کرکسار)زمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
490 سنندجزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
491 دیواندرهزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
492تکابزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
493تخت‌سلیمانزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
494سراسکند( هشترود)زمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
495قره‌چمن - ترکمن چاىزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
496اهرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
497کلیبرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
498اصلاندوززمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
499 کامیارانزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
500 تیژتیژزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵