نقشه ها

نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
481گزیکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
482گلپایگانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
483گل‌گهرزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
484گنابادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۴ تا °۳۵
485گنابادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
486گنبدزمین شناسیگلستان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۷ تا °۳۸
487گوکزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹.۵ تا °۳۰
488گیوىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
489لادیز - تفتانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
490لارزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
491لاهرودزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸.۵ تا °۳۹
492لطف آبادزمین شناسیخراسان شمالى1:100000- از °۵۹.۰۰ تا °۵۹.۳۰ از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
493لکرکوهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
494لنجانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
495ماکوزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۳۹.۵
496ماه‌نشانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
497مختارانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
498مراغهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
499مرزن‌آبادزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
500مرندزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷.۵ تا °۳۸