نقشه ها

نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۵۴۰ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
501 باینجوبزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
502 چاپان(ایرانخواه)زمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
503شاهین‌دژزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
504 قره‌آغاجزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
505بستان‌آبادزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
506 خواجه(خوجا)زمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
507ورزقانزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸.۵ تا °۳۹
508ایلامزمین شناسیایلام1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
509 کرندزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
510 پاوه وغرب پاوهزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
511 مریوانزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
512سقززمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
513 میاندوآبزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
514مراغهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
515اسکوزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
516تبریززمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
517سیه‌رودزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
518 بانهزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵ تا °۳۵.۵
519آلوتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
520مهابادزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵