نقشه ها

نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
501عشق آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
502 شمال‌بهابادزمین شناسییزد1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
503 شورجستانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
504سیه‌رودزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
505سیرجانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
506سیرجانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۳۰
507سى‌سختزمین شناسیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
508 سیوندزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
509سلطان آبادسبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
510سوریانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۰.۵
511طبسزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳.۵ تا °۳۴
512طبسزمین شناسییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۴
513 تبریز-پلدشتزمین شناسیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸
514تبریززمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
515تفرشزمین شناسیقم1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
516لادیز - تفتانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
517طاهرویىزمین شناسیهرمزگان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۶ تا °۲۷
518تکابزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
519تکابزمین شناسیزنجان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۵ تا °۳۶
520 تاکستانزمین شناسیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵