نقشه ها

نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۵۴۰ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
521عجب‌شیرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
522آذرشهرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
523مرندزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷.۵ تا °۳۸
524جلفازمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۸ تا °۳۸.۵
525 سردشتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
526نقدهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
527اشنویهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
528 ارومیهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
529تسوجزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
530قره‌ضیاءالدینزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
531پلدشتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
532 سیلوانهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۷.۵
533سرو- گنگچینزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷.۵ تا °۳۸
534سلماسزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۸.۵
535خوىزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸.۵ تا °۳۹
536ماکوزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۳۹.۵
537على‌حاجىزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹.۵ تا °۴۰
538 دوستانزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
539قطورزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
540دیزجزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹