نقشه ها

نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
521تخت‌سلیمانزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
522طارمزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
523 طرق - صحزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳ تا °۳۳.۵
524تسوجزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
525تایبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۴ تا °۳۵
526تهرانزمین شناسیتهران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
527تربت حیدریهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۵ تا °۳۶
528تربت‌جامزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵ تا °۳۵.۵
529تربت جامزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۵ تا °۳۶
530قره‌چمن - ترکمن چاىزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
531 طرقبهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
532ترودزمین شناسیسمنان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۵ تا °۳۶
533تویسرکانزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
534ارومیهزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۶ تا °۳۷
535وفسزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
536ورزقانزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸.۵ تا °۳۹
537 یاسوجزمین شناسیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۰.۵ تا °۳۱
538 یزدزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
539یزدزمین شناسییزد1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۱ تا °۳۲
540زابلزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۱ تا °۳۲